Đôi điều về khách sạn Ninh Kiều ở Cần Thơ

Qua quá trình nghiên cứu để thực hiện đề tài luận văn này, em xin

được tóm tắt những ý chính sau đây:

Một là, chất lượng dịch vụ của khách sạn được đánh giá không cao.

Trong 5 thành phần chỉ có 3 là trên trung bình: Yếu tố hữu hình, Sự nhiệt tình và

Sự đảm bảo, 2 thành phần còn lại: Sự đáng tin cậy và Lòng thông cảm thấp hơn

trung bình. Do đó khách sạn cần quan tâm cải thiện chất lượng dịch vụ của mình nhiều hơn. Việc cải thiện chất lượng dịch vụ của khách sạn phải tập trung vào việc quan tâm, chú ý đến nhu cầu sở thích của khách hàng để thấu hiểu những gì họ cần.

Hai là, phân tích hồi quy đưa ra kết quả chỉ có 4 trong 5 thành phần

Servperf có mối quan hệ tuyến tính với sự hài lòng của khách hàng là yếu tố hữu

hình, sự đáng tin cậy, sự nhiệt tình và lòng thông cảm, thành phần Sự đảm bảo không có mối quan hệ tuyến tính với sự hài lòng của khách hàng. Trong các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng thì yếu tố Lòng thông cảm có mức ảnh hưởng mạnh nhất và giảm dần theo thứ tự yếu tố hữu hình, sự đáng tin cậy và cuối cùng là nhiệt tình.

Ba là, nếu xét riêng từng loại khách và từng giới tính thì không có sự

khác biệt về sự hài lòng nhưng nếu xét theo trình độ, độ tuổi và thu nhập thì có

khác biệt về sự hài lòng.

Bốn là, phân tích khác biệt cho thấy khi trình độ học vấn, độ tuổi và

thu nhập càng cao thì mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ của khách sạn càng

giảm. Đây là điều mà khách sạn nên chú ý để có hướng phục vụ phục vụ phù hợp

với từng loại khách.

Tóm lại, khách sạn Ninh Kiều 2 vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng thật sự

lại có nhiều tiềm năng để phát triển. Nếu các biện pháp được nêu ở phần nội

dung thực thi được trong thực tế thì tin rằng khách sạn Ninh Kiều 2 sẽ còn phát

triển hơn nữa trong tương lai, vươn lên trở thành một khách sạn cao cấp nổi bật

tại Cần Thơ nói riêng, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Post Author: admin