Đặc điểm của thị trường du lịch và hoạt động du lịch

Thị trường du lịch có các đặc điểm chủ yếu như sau :

– Sản phẩm của thị trường du lịch phần lớn là dịch vụ mang tính phi vật

chất nên việc thực hiện chúng khác với thực hiện hàng hóa mang tính cụ thể.

– Đối tượng mua bán trên thị trường du lịch không có dạng hiện hữu trước người mua. Trên thị trường du lịch người bán không có hàng hóa du lịch tại nơi chào bán, không có khả năng mang được hàng hóa đến với khách hàng. Việc thực hiện hữu hóa, vật chất đối tượng mua bán trên thị trường du lịch, chủ yếu dựa vào xúc tiến quảng bá. Các khâu chào giá, lựa chọn, cân nhắc, trả giá, quyết định mua, bán sản phẩm thông qua quảng cáo và kinh nghiệm với việc mua bán thông thường. Thậm chí ngoài hàng hóa vật chất và dịch vụ, thị trường du lịch còn mua bán cả những đối tượng không hội đủ các thuộc tính

của hàng hóa, đó là các giá trị nhân văn, tài nguyên du lịch thiên nhiên…

– Trên thị trường hàng hóa chung, quan hệ thị trường sẽ chấm dứt khi

khách mua đã trả tiền-nhận hàng, nếu có kéo dài cũng chỉ là để bảo hành. Tuy nhiên, trên thị trường du lịch, quan hệ thị trường giữa người mua và người bán bắt đầu từ khi khách du lịch quyết định mua hàng đến khi khách trở về nơi thường trú của họ. Các sản phẩm du lịch nếu không được tiêu thụ, không bán được sẽ không có giá trị và không thể lưu kho.

– Thị trường du lịch mang tính thời vụ rõ rệt, thể hiện ở chổ cung hoặc

cầu du lịch chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian nhất định của một năm và điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan và là một bài toán rất khó tìm ra lời giải.

Toàn bộ những đặc điểm thị trường du lịch đã trình bày ở trên đòi hỏi

phải được nắm vững và lưu ý khi nghiên cứu và xây dựng chiến lược thị trường của doanh nghiệp, mỗi khu vực, mỗi quốc gia. Toàn bộ các mối quan hệ và cơ chế kinh tế trên thị trường du lịch đều phải được liên hệ với vị trí, thời gian, điều kiện và phạm vi của thực hiện hàng hóa.

Post Author: admin