Giải pháp đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực du lịch tỉnh Lâm Đồng

        Du lịch là ngành có định hướng con người rõ rệt. Nguồn nhân lực trong ngành là một trong những yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng lớn tới hiệu quả hoạt động của ngành và chất lượng dịch vụ cung cấp cho du khách. Muốn phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn tới cần phải xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ nhân viên đang công tác trong ngành nhằm đáp ứng yêu cầu về chuyên môn cho từng loại hình lao động.

        Đối với cán bộ quản lý nhà nước về du lịch:cần phải thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước về du lịch để có năng lực chuyên sâu, nhất là về công tác lập quy hoạch và công tác quản lý các khu, điểm, đô thị du lịch.                        

        Có kế hoạch đào tạo ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ đương chức nhằm đáp ứng nhu cầu công tác trong xu thế hội nhập.

        Đối với lao động quản lý doanh nghiệp (cấp trưởng phó phòng, bộ phận trở lên):cần thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, điều hành quản lý cho đội ngũ cán bộ doanh nghiệp. Đồng thời thường xuyên triển khai đầy đủ các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước để cán bộ doanh nghiệp thực hiện.

        Đối với lao động nghiệp vụ:các cơ sở kinh doanh du lịch cần có kế hoạch gửi lao động đi học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ phục vụ khách du lịch ở các cơ sở đào tạo. Tích cực giao lưu học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị bạn có uy tín. Hàng năm cần tổ chức thi tay nghề để nâng bậc lương xứng đáng cho những người có kỹ thuật cao nhằm tạo sự thi đua phụcvụ khách ngày càng tốt hơn.

        Đồng thời cần đưa ra yêu cầu về trình độ ngoại ngữ cho từng đối tượng lao động nhận thấy cần phải cố gắng học ngoại ngữ mới có thể công tác lâu dài trong ngành du lịch trong xu thế hội nhập.

        Nhà nước cần hỗ trợ kinh phí mở lớp học tại chức chuyên ngành du lịch tại tỉnh để tạo điều kiện cho người lao động theo học. Mặt khác có thể bổ xung thêm chức năng cho một số trường trung cấp của tỉnh như trường trung cấp văn hóa nghệ thuật được mở thêm lớp học trung cấp văn hóa du lịch để trang bị thêm kiến thức và kỹ năng hướng dẫn du lịch, kiến thức về văn hóa và lịch sử của các khu, điểm du lịch trong tỉnh để học viên theo học có đủ khả năng vừa làm công tác văn hóa, vừa kết hợp làm hướng dẫn viên tại các khu, điểm du lịch trong tỉnh khi cần thiết.

        Tỉnh cần có quy chế tuyển dụng mới nguồn nhân lực chuyên ngành du lịch, nhất là với sinh viên vừa tốt nghiệp đại học chính quy, cần sắp xếp công việc hợp lý, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ được phát huy hết khả năng, phát hiện những nhân tài để bồi dưỡng và đào tạo cán bộ kế cận cho sự nghiệp phát triển du lịch của tỉnh Lâm Đồng.

        Đầu tư có chiều sâu và đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ với một đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ đủ năng lực trong các lĩnh vực kinh tế, tự nhiên môi trường, văn hóa, xã hội để có được năng lực phối hợp thực hiện trong công tác quy hoạch kế hoạch và đề xuất các giải pháp, chính sách cụ thể để thúc đẩy phát triển du lịch bền vững trong mối quan hệ duy trì và phát triển tài nguyên, môi trường văn hóa xã hội.

You may also like

Uncategorized Vivu du lịch

Best place for sightseeing Saigon in night

single-image

Saigon is a modern and luxurious city, especially in the night when every place of Saigon is brightened by lamplight. This is the most time to view Ho Chi Minh City.

1. Rooftop bars

It will be a regret for any Saigonees or travelers who travel to Ho Chi Minh City if you haven’t ever seen Saigon in the night. Choosing a rooftop bar will be the best place for sightseeing Saigon in the night. Sightseeing Saigon from perch will be an exciting experience for everyone. This is the best way to escape from a vibrant city below. There are some rooftop bars for you to have a panoramic view. 

a. Propeller Rooftop Bar

Built-in 2016 in true Singapore style, Propeller Rooftop Bar will bring tourists a wonderful experience through its open space. The propeller is located on 16-storey of Bay Hotel Ho Chi Minh. It is considered to be…

View More Article
Vivu du lịch

Top secrects of travelling for tourists

single-image

Traveling is one of the great things to do in human life. It helps people relax and refill their energy after hard working. However, there are some secrets which not everyone knows about it. A little bit shared the information below will help you discover some amazing things surround traveling!

1. How many calories tourist can burn and consume at the airport?

In the recent survey by international experts, tourists often burn 550 calories at the airport but consume 2,700 calories. When people walk around the airport that means they are practicing a fantastic workout. The experts said that travelers can burn around 550 calories dragging suitcases into the airport and running to the gate. But, it is not an ideal number because they consume 2,700 calories while hanging around to board with food, alcohol, and snacks. That’s so amazing!

2. The terrible secret of geography in the world

Tourists will be surprised…

View More Article
Uncategorized Vivu du lịch

Making a journey from Ho Chi Minh to Ha Noi

single-image

Vietnam is a beautiful country where tourist can easily find everything cheap to eat and stay. There is more than 2000 miles from Ho Chi Minh City in the south to Hanoi Capital in the north. Let’s discover the length of Vietnam through this article with famous attractions.

1. How do you make a trip from Ho Chi Minh City to Ha Noi

There are many ways to make a trip from Ho Chi Minh City to Ha Noi Capital in Vietnam. Travellers can choose a single-track railway between the two main cities, a journey of 30-plus hours and even main road travel seems to be at scooter pace.

Some tourists tends to make a trip by plane to get the amenities, others think that transportations with local guides is a good choice for them. It’s a exciting experience to go from one to end destination of the…

View More Article
Vivu du lịch

Fitness and Entertainment in Saigon

single-image

Saigon is also called Ho Chi Minh City where has many gyms room and interesting acitvities for everyone including local resident and foreigners to relax such as fitness clubs, best rooftop bars, casino, etc. Let’s discover exciting things in this city through the information below. 

1. The fitness clubs in Ho Chi Minh City

There are enough gym rooms in Ho Chi Minh City to satisfy any workout junkie. Although the small sea of beer bellies, there is a dedicated portion of the city’s population who run, swim and pump iron like there is no tomorrow. High-end gyms in Ho Chi Minh City range in price but hover around $100-150 US range, and less if yearly memberships are acquired. More local, less accommodating gyms go as low as $10-25 US, with varying degrees of amenities. If you aren’t too concerned about pools, jacuzzis, saunas and ice baths, then…

View More Article
Vivu du lịch

Fitness and Entertainment in Saigon

single-image

Saigon is also called Ho Chi Minh City where has many gyms room and interesting acitvities for everyone including local resident and foreigners to relax such as fitness clubs, best rooftop bars, casino, etc. Let’s discover exciting things in this city through the information below. 

1. The fitness clubs in Ho Chi Minh City

There are enough gym rooms in Ho Chi Minh City to satisfy any workout junkie. Although the small sea of beer bellies, there is a dedicated portion of the city’s population who run, swim and pump iron like there is no tomorrow. High-end gyms in Ho Chi Minh City range in price but hover around $100-150 US range, and less if yearly memberships are acquired. More local, less accommodating gyms go as low as $10-25 US, with varying degrees of amenities. If you aren’t too concerned about pools, jacuzzis, saunas and ice baths, then the small gym…

View More Article
Vivu du lịch

Tips for tourists to travel in Ho Chi Minh City

single-image

Ho Chi Minh City is one of the best cities in Vietnam with many interesting things such as best rooftop bars, Luxury Singapore hotels, street food, great home stays, etc. However, when you travel to any countries in the world. You should make a traveling note with great tips. Let’s discovering the best tip right now!

1. Tips for tourists’ health

Travelling the world can be thrilling. But travellers need to learned that looking after her mental health while away from home is as much about retaining good habits as picking the right travel buddy.

– Develop good sleeping habits:

Sleep is a big one. The occasional night without sleep won’t affect your health. However, if tourists miss more, this can make it tough to concentrate or make decisions. Some people may even start to feel depressed.

Breathing exercises and a comfortable rolled up cloak supporting travelers’ neck if they are sitting up in…

View More Article