Đồng Tháp – hội nhập và phát triển

– Kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh: tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm 2001 – 2006 đạt 489.203 ngàn USD; với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như thủy sản chế biến, gạo, các nông sản chế biến (bánh phồng tôm, bột dinh dưỡng), hàng may mặc, gốm nung … Các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu từng bước khai thác được thế mạnh của tỉnh, tạo ra những sản phẩm có giá trị xuất khẩu; cơ cấu hàng xuất khẩu có sự chuyển dịch mạnh theo hướng tích cực, tỷ trọng hàng CN – TTCN tăng nhanh và tỷ trọng hàng nông sản giảm mạnh phù hợp với xu hướng phát triển. Thị trường xuất khẩu ngày càng phát triển, hiện tại hàng hóa của tỉnh đã xuất khẩu sang 55 nước với các thị trường lớn, truyền thống như Trung Quốc, Nhật, EU, HànQuốc

– Lĩnh vực bưu chính viễn thông của tỉnh phát triển mạnh và được đầu tư khá hiện đại. Năm 2006, mật độ dân sử dụng điện thoại đạt 16,27máy/100 dân.

a.5.Năng lực đầu tư và phát triển của tỉnh

– Thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế địa phương tăng từ 513 tỷ đồng năm 2000 lên 1.385 tỷ đồng năm 2006. Tỉnh đã có nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách để khai thác các nguồnthuvà chỉ đạo điều hành có hiệu quả trong sản xuất – kinh doanh để tạo nguồn thu cho ngân sách, đáp ứng nhu cầu chi.

– Tổng chi ngân sách địa phương trong năm 2006 là 1.867 tỷ đồng năm 2000; trong đó, chi đầu tư phát triển 475 tỷ đồng, chiếm 25,44% trong tổng chi ngân sách địa phương. Ngân sách Nhà nước tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng tích cực và hiệu quả hơn với việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với quản lý Nhà nước, Đoàn thể, các đơn vị quản lý Nhà nước cấp xã phường và các đơn vị sự nghiệp có thu.

Đã huy động được nhiều nguồn vốn đáp ứng yêu cầu đầu tư cho phát triển kinh tế – xã hội; việc phân bổ vốn đầu tư từ nguồn ngân sách được tập trung hơn, cơ cấu vốn đầu tư đã hướng vào các mục tiêu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, phát triển sản xuất – kinh doanh.

Thông qua sự hỗ trợ tích cực của Trung ương cùng với cân đối ngân sách của địa phương, trong 5 năm qua tỉnh đã xây dựng được nhiều công trình sản xuất – kinh doanh và kết cấu hạ tầng quan trọng trên địa bàn về giao thông, tuyến dân cư vượt lũ, điện khí hóa các xã, tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế, ngành giáo dục.

b. Những tồn tại

Bên cạnh những thành tựu nói trên, sự triển kinh tế – xã hội của tỉnh, ngành và địa phương chưa được tính bền vững thể hiện ở các điểm sau:

– Tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào các nhân tố phát triểntheochiều rộng, chưa tương xứng với tiềm năng và còn thấp so với các tỉnh trong vùng. Nền kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào nông lâm ngư nghiệp, tốc độ tăng trưởng trong những năm qua còn phụ thuộc nhiều vào quy mô mở thêm diện tích, năng suất tăng chậm, hiệu quả của các sản phẩm còn thấp; đặc biệt là ngành nuôi thủy sản vẫn chưa ổn định được các mô hình nuôi và hiệu quả sản xuất.

Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có năng suất, chất lượng và hiệu quả chưa cao, sức cạnh tranh thấp, quy mô nhỏ (năm 2005 bình quân 1 cơ sở chỉ có bình quân 3,5 lao động, giá trị tăng thêm 85 triệu đồng). Mức độ chế biến hàng nông sản của tỉnh còn thấp, chi phí còn cao, tỷ lệ VA/GO chỉ đạt 36,3%.

Các ngành thương mại – dịch vụ nhìnchungcó quy mô nhỏ và phân tán, tỷ trọng các loại hình dịch vụ cao cấp (tài chính tín dụng, vốn, tư vấn, khoa học công nghệ) và các loại hình thương mại trung chuyển chưa cao. Kinh tế biên mậu với 52 km đường biên, 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu quốc gia và 5 cửa khẩu phụ chưa phát huy hữu hiệu về thương mại và du lịch.

– Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng vẫn còn chậm, còn nặng về nông nghiệp; giá trị công nghiệp – xây dựng còn nhỏ; trong khi đó sản xuất khu vực I phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thiên nhiên nên chưa mang tính bền vững cao. Cơ cấu sản xuất một số vùng chuyển đổi chậm và hiệu quả chưa cao.

You may also like

Uncategorized Vivu du lịch

Best place for sightseeing Saigon in night

single-image

Saigon is a modern and luxurious city, especially in the night when every place of Saigon is brightened by lamplight. This is the most time to view Ho Chi Minh City.

1. Rooftop bars

It will be a regret for any Saigonees or travelers who travel to Ho Chi Minh City if you haven’t ever seen Saigon in the night. Choosing a rooftop bar will be the best place for sightseeing Saigon in the night. Sightseeing Saigon from perch will be an exciting experience for everyone. This is the best way to escape from a vibrant city below. There are some rooftop bars for you to have a panoramic view. 

a. Propeller Rooftop Bar

Built-in 2016 in true Singapore style, Propeller Rooftop Bar will bring tourists a wonderful experience through its open space. The propeller is located on 16-storey of Bay Hotel Ho Chi Minh. It is considered to be…

View More Article
Vivu du lịch

Top secrects of travelling for tourists

single-image

Traveling is one of the great things to do in human life. It helps people relax and refill their energy after hard working. However, there are some secrets which not everyone knows about it. A little bit shared the information below will help you discover some amazing things surround traveling!

1. How many calories tourist can burn and consume at the airport?

In the recent survey by international experts, tourists often burn 550 calories at the airport but consume 2,700 calories. When people walk around the airport that means they are practicing a fantastic workout. The experts said that travelers can burn around 550 calories dragging suitcases into the airport and running to the gate. But, it is not an ideal number because they consume 2,700 calories while hanging around to board with food, alcohol, and snacks. That’s so amazing!

2. The terrible secret of geography in the world

Tourists will be surprised…

View More Article
Uncategorized Vivu du lịch

Making a journey from Ho Chi Minh to Ha Noi

single-image

Vietnam is a beautiful country where tourist can easily find everything cheap to eat and stay. There is more than 2000 miles from Ho Chi Minh City in the south to Hanoi Capital in the north. Let’s discover the length of Vietnam through this article with famous attractions.

1. How do you make a trip from Ho Chi Minh City to Ha Noi

There are many ways to make a trip from Ho Chi Minh City to Ha Noi Capital in Vietnam. Travellers can choose a single-track railway between the two main cities, a journey of 30-plus hours and even main road travel seems to be at scooter pace.

Some tourists tends to make a trip by plane to get the amenities, others think that transportations with local guides is a good choice for them. It’s a exciting experience to go from one to end destination of the…

View More Article
Vivu du lịch

Fitness and Entertainment in Saigon

single-image

Saigon is also called Ho Chi Minh City where has many gyms room and interesting acitvities for everyone including local resident and foreigners to relax such as fitness clubs, best rooftop bars, casino, etc. Let’s discover exciting things in this city through the information below. 

1. The fitness clubs in Ho Chi Minh City

There are enough gym rooms in Ho Chi Minh City to satisfy any workout junkie. Although the small sea of beer bellies, there is a dedicated portion of the city’s population who run, swim and pump iron like there is no tomorrow. High-end gyms in Ho Chi Minh City range in price but hover around $100-150 US range, and less if yearly memberships are acquired. More local, less accommodating gyms go as low as $10-25 US, with varying degrees of amenities. If you aren’t too concerned about pools, jacuzzis, saunas and ice baths, then…

View More Article
Vivu du lịch

Fitness and Entertainment in Saigon

single-image

Saigon is also called Ho Chi Minh City where has many gyms room and interesting acitvities for everyone including local resident and foreigners to relax such as fitness clubs, best rooftop bars, casino, etc. Let’s discover exciting things in this city through the information below. 

1. The fitness clubs in Ho Chi Minh City

There are enough gym rooms in Ho Chi Minh City to satisfy any workout junkie. Although the small sea of beer bellies, there is a dedicated portion of the city’s population who run, swim and pump iron like there is no tomorrow. High-end gyms in Ho Chi Minh City range in price but hover around $100-150 US range, and less if yearly memberships are acquired. More local, less accommodating gyms go as low as $10-25 US, with varying degrees of amenities. If you aren’t too concerned about pools, jacuzzis, saunas and ice baths, then the small gym…

View More Article
Vivu du lịch

Tips for tourists to travel in Ho Chi Minh City

single-image

Ho Chi Minh City is one of the best cities in Vietnam with many interesting things such as best rooftop bars, Luxury Singapore hotels, street food, great home stays, etc. However, when you travel to any countries in the world. You should make a traveling note with great tips. Let’s discovering the best tip right now!

1. Tips for tourists’ health

Travelling the world can be thrilling. But travellers need to learned that looking after her mental health while away from home is as much about retaining good habits as picking the right travel buddy.

– Develop good sleeping habits:

Sleep is a big one. The occasional night without sleep won’t affect your health. However, if tourists miss more, this can make it tough to concentrate or make decisions. Some people may even start to feel depressed.

Breathing exercises and a comfortable rolled up cloak supporting travelers’ neck if they are sitting up in…

View More Article